• Seguretat Social:  Altes i baixes i modificacions de dades. Cotitzacions. Deutes. Convenis... 


  • Fiscalitat:  Censos.  Declaracions de renda. Mòduls. IVA. Transmissions patrimonials i actes jurídics. Impostos municipals. Taxes. Procediments d'inspecció i recaptació...


  • Alta activitat :  Llicències municipals d'obertura d'activitats i locals. Permisos d'obres. Concessions administratives...


  • Comptabilitat:  Llibres comptables.

GESTORIA ADMINISTRATIVA - AUTÒNOMS
CAT  I   CAST