ASSESSORIA JURÍDICA - DRET ADMINISTRATIU
  • Procediments administratius:  Autoritzacions, llicències, inspeccions, recursos, sancions...


  • Reclamacions contra l'Administració:  Danys i perjudicis pel funcionament dels serveis públics, reclamacions prèvies, reclamacions judicials...


  • Expropiacions: Expedients expropiació, valoracions, conformitats, reclamacions...







CAT  I   CAST