ASSESSORIA JURÍDICA - DRET MATRIMONIAL I DE FAMÍLIA
  • Nul·litats matrimonials:  Procediments per aconseguir la nul·litat d'un matrimoni.


  • Filiacions:  Determinacions i impugnacions judicials de les filiacions.


  • Divorcis consensuats i divorcis contenciosos:   Preparació i formalització dels convenis reguladors, així com de les demandes de divorci. Procediments d'adopció de menors.


  • Parelles de fet o convivències estables de parella, relacions de convivència:  Assessorament i convenis sobre relacions personals i patrimonials, defensa jurídica sobre drets i deures...


  • Procediments administratius de desemparament de menors:  Reclamacions administratives de desemparament de menors. Recursos, seguiment i control d'expedients. Internament de menors,  guarda i custòdia. Procediments adoptius.


  • Incapacitacions de les persones:  Procediments judicials d'incapacitació total o parcial,  tuteles, curateles, procediments d'internament d'incapaços i procediments administratius relatius a persones incapaces.
      

  • Mediació: Mediació en els conflictes de parella,  així com en relació als fills, habitatge familiar i resta del patrimoni.

CAT  I   CAST