ASSESSORIA JURÍDICA - DRET PATRIMONIAL
  • Contractes:  Assessorament previ, formalització del contracte, gestió posterior i reclamació del seu compliment o accions derivades del seu incompliment.


  • Diferents tipus de contractes:  Compravenda. Donacions, usdefruits, comunitats de bens, arrendaments, ús, superfície, habitació, servituds, retractes, drets de garantia, permutes, entre d'altres.


  • Arrendaments: Assessorament integral sobre l'arrendament d'immobles i defensa del client davant els tribunals.


  • Comunitats:   Comunitats de bens ordinàries, comunitats de veïns o propietat horitzontal. Assessorament i defensa jurídiques dels copropietaris individuals o de les comunitats.

CAT  I   CAST