1.-  IDENTIFICACIÓ: En compliment  amb deure d'informació recollit a l'art.10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades identificatives del titular del domini web:
Assessoria Ferrim, SCP
NIF J63564387
c/ Bofarull núm.69, baixos, 08027 Barcelona
e-mail de contacte:ferrim@ferrim.com

2.-  USUARIS:  L'accés  i/o l'ús  d'aquest portal d'Assessoria Ferrim, atribueix la condició d'USUARI/A, que accepta, des del referit accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

3.- ÚS DEL PORTAL: www.ferrim.com, proporciona l'accés a una diversitat d'informacions, serveis, programes o dades ( en endavant " els continguts") en Internet pertanyents a Assessoria Ferrim, SCP,  o als seus llicenciants  als quals, l'usuari pugui  tenir accés.  L'USUARI/A  assumeix  la responsabilitat de l'ús del portal. Dita responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En el registre l'USUARI/A serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a  l'USUARI/A se li pot proporcionar una contrasenya  de la qual serà responsable, comprometent-se  a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI/A es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Assessoria Ferrim, SCP, ofereix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu,  a no utilitzar-los  per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries  a la bona, les bones costums o a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics d' Assessoria Ferrim, SCP, dels seus proveïdors  o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics qualsevol altre sistema físics o lògic que siguin susceptibles  de provocar els danys anteriorment assenyalats; (iv) intentar accedir  i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els sues missatges. Assessoria Ferrim, SCP,  es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la infantesa o joventut, l'ordre o seguretat públics o que, al seu judici, no resultin adequats  per la seva publicació. En qualsevol cas, Assessoria Ferrim, SCP,  no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris mitjançant el fórums, xats, o altres eines de participació.

4.- PROTECCIO DE DADES: Assessoria Ferrim, SCP, compleix amb les directrius  de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament  amb cada formulari de petició de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Assessoria Ferrim, SCP, es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades  en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix,  Assessoria Ferrim, SCP, informa que dona compliment a la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL:  Assessoria Ferrim, SCP,  per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com, dels elements continguts a la mateixa ( a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc....), titularitat d' Assessoria Ferrim, SCP,  o be dels seus llicenciants.  Tots els drets reservats. En virtut  del que disposen els arts. 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització d' Assessoria Ferrim, SCP.  L'USUARI/A  es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d' Assessoria Ferrim, SCP.  Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI/A haurà d'abstenir-se, suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat  a la pàgina web d'  Assessoria Ferrim, SCP.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Assessoria Ferrim, SCP, no es fa responsable, en cap cas,  dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d'haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.- MODIFICACIONS: Assessoria Ferrim, SCP es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin mitjançant la mateixa, com la forma en la qual, aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8.- ENLLAÇOS:  En el cas que a ferrim.com es disposin enllaços o hipervincles cap altres llocs d'internet, Assessoria Ferrim, SCP, no exercirà cap mena de control sobre els referits llos i continguts. En cap cas Assessoria Ferrim, SCP, assumirà cap  responsabilitat pel continguts d'algun enllaç pertanyent  a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació en les entitats connectades.

9.- DRET D'EXCLUSIÓ: Assessoria Ferrim, SCP,  es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d'ús.

10.- GENERALITATS: Assessoria Ferrim, SCP perseguirà el incompliment de les presents condicions, així com, qualsevol utilització indeguda dels seu portal exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre al seu dret.

11.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENT CONDICIONS I DURADA: Assessoria Ferrim, SCP podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades tal com aquí apareixen. La vigència de les referides condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació d'Assessoria Ferrim, SCP i L'USUARI/A es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.