Les 10 principals novetats de la reforma:

1)-Durada dels contractes:

El termini de durada  mínima pels contractes d’habitatge serà de 3 anys, en lloc dels 5 d'abans de la reforma. Al finalitzar aquest termini, el contracte es  prorrogarà, excepte  si  les parts manifesten la seva voluntat contrària a la pròrroga, per 1 any, en  comptes  dels 3 anys de la normativa anterior.
Per la resolució del contracte per part de l'arrendador en cas de necessitat, ja no serà necessari assenyalar aquesta causa en el contracte. Serà suficient el transcurs d'un any de durada del contracte i la comunicació al llogater amb dos mesos d'antelació.

2)-Actualització de la renda:

Les partes podran negociar qualsevol tipus  d'actualització de la renda des de el mateix inici del contracte i durant tota la vigència d'aquest, aplicant l' IPC si no existeix pacte exprés. Així mateix, las parts poden acordar un increment anual ,durant la vigència del contracte, de les despeses generals i dels serveis individuals, que ja no estan limitats a la nova LAU.

3)-Desistiment:

La nova llei permet a l'arrendatari desistir del contracte transcorreguts  sis mesos, sempre que ho comuniqui amb una antelació mínima de 30 dies. No obstant això, en el contracte pot acordar-se  una compensació per l'arrendador, pel cas de desistiment, d'una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda vigent per cada any del contracte que resti per complir.

4)-Subrogació:

La nova llei permet la possibilitat de pacte de renúncia al dret de subrogació a persones que convisquin amb l'arrendatari, en contractes de durada superior als tres anys.

5)-Dret d'adquisició preferent:

També és possible el pacte  de renúncia per part de l' arrendatari a aquest dret. L' arrendador tindrà la obligació de  notificar la venda amb una antelació mínima de 30 dies a la formalització de la compravenda.

6)-Extinció del dret d'arrendament:

Quedarà extingit l'arrendament si, vigent el contracte,  el dret  de l'arrendador sobre l' immoble s' extingís per qualsevol causa  (transmissió forçosa de l'habitatge a causa d'execució hipotecària, sentència judicial, retracte convencional sobre la opció de compra, etc.).
No queda extingit  el contracte si aquest es troba  inscrit  en el Registro de la Propiedad.

7)-Transmissió voluntària de l'habitatge arrendat:

En el supòsit de la transmissió voluntària del habitatge  (per venda, donació, permuta,etc.) es subroga  l'adquirent amb els dret i obligacions de l'arrendador sempre que el contracte d'arrendament estigui inscrit en el Registre de la Propietat.
Si l'habitatge no està inscrit al Registre,  l'arrendament pot extingir-se, encara que l'arrendatari podrà exigir la continuïtat durant 3 mesos.

8)-Inscripció al Registre:

És necessària per tal que els arrendaments concertats sobre finques urbanes surtin  efecte davant tercers.

9)-Separació divorci o nul•litat del matrimoni de l'arrendatari:

Amb la nova llei el titular del contracte passa a ser aquell qui tingui atribuït l'ús de l'habitatge arrendat, en lloc del cònjuge que el  va signar.

10)-Creació d'un Registre de sentències firmes d'impagaments de rendes:

Es crea un registre de persones que tenen precedents d'incompliment de llurs  obligacions de pagament de renda en contractes d'arrendament i que, per aquest motiu, hagin estat condemnades per sentència ferma en  procediment de desnonament.