GESTORIA I ASSEGURANCES

Rigor, eficàcia i professionalitat

GESTORIA I ASSEGURANCES

Rigor, eficàcia i professionalitat

Amb més de 20 anys d’experiència en la gestió administrativa i l’assegurament, Ferrim Invers li ofereix solucions específiques als seus afers personals, laborals, familiars i patrimonials.

El nostre equip de professionals s’en farà càrrec amb la màxima eficàcia i discreció.

Atendrem i resoldrem tot tipus d’assumptes fiscals i expedients administratius, aixi com la tramitació de les seves assegurances.

Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona

Informi's sense compromís

i demani el seu pressupost gratuït

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.

La tranquil·litat de la feina ben feta

SEGURETAT SOCIAL

Pensions Seguretat Social
 • Jubilacions.
 • Invalideses.
 • Viduïtats.
 • Incapacitats temporals.
 • Recursos contra denegacions de prestacions.
Pensions no contributives i dependència
 • Jubilacions.
 • Incapacitats.
 • Prestacions de la llei de la dependència.
 • Recursos contra denegacions de prestacions.
Afiliacions a la Seguretat Social
 • Afiliacions i obtenció de número de la Seguretat Social.
 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social, Sistema Red,  altes i baixes d’empreses i modificació de dades.
 • Cotitzacions, convenis especials, informes de vida laborals i de bases de cotització, certificats de corrent de pagament…
 • Expedients de deutes de la Seguretat Social: pagaments, ajornaments i fraccionaments, embargament…
 • Recursos contra actuacions de la Seguretat Social.

AUTÒNOMS

Seguretat Social
 • Altes, baixes i modificacions de dades, cotitzacions, deutes, convenis…  
 • Informes laborals, de cotització i corrent de pagament.
 • Incapacitats laborals per malaltia comuna o accident de treball.
 • Tramitació d’invalideses, jubilacions i convenis especials.
Fiscalitat
 • Censos, certificats digitals i certificats fiscals d’inexistència de deutes.
 • Contractes de Societat Civil i Societats Laborals.
 • Declaracions de renda, mòduls, IVA, transmissions patrimonials i actes jurídics, impostos municipals i taxes.
 • Procediments d’inspecció i recaptació. Pagaments de deutes, ajornament i fraccionament.
Alta activitat
 • Llicències municipals d’obertura d’activitats i locals. Transmissions i modificacions de llicències.
 • Permisos d’obres, concessions administratives, ajudes i subvencions.
Comptabilitat
 • Llibres comptables.

DECLARACIONS FISCALS

IRPF
 • Declaracions anuals i trimestrals de renda. Petició i confirmació d’esborranys.
 • Certificacions fiscals i de corrent de pagament. Declaracions complementàries i rectificatives. Liquidacions provisionals…
 • Recursos contra liquidacions provisionals i definitives, actes d’inspecció…
 • Reclamacions económico-administratives.
IVA
 • Declaracions i resums anuals i trimestrals.
 • Operacions amb tercers.
 • Llibres de factures.
Transmissions patrimonials, donacions i successions
 • Autoliquidacions.
 • Expedients contradictoris, declaracions complementàries i rectificatives.
 • Recursos contra liquidacions provisionals i definitives, actes d’inspecció…
 • Reclamacions económico-administratives.
Impostos municipals i taxes
 • Impost sobre bens immobles.
 • Impost sobre vehicles.
 • Impost sobre plusvàlues.
 • Impost d’activitats econòmiques.
 • Taxes municipals: guals, terrasses, llicències, obres, activitats i serveis.
 • Recursos contra multes i expedients administratius municipals.

EXPEDIENTS I TRÀMITS

Administracions estatal, autonòmica i municipal
 • Expedients administratius en general de qualsevol administració:  obres, serveis, urbanisme, ús d’espais públics, activitats, infraccions administratives…
 • Reclamacions contra actuacions de l’Administració: tràmits d’al·legacions, informació…
Trànsit
 • Altes, baixes i canvis de titularitat de vehicles.
 • Convalidacions de permisos de conducció.
 • Modificació de dades personals de conductors.
 • Multes: informació, al·legacions i recursos.
 • Etiquetes i ITV.
Consum
 • Reclamacions davant de l’Administració en defensa del consumidor.
 • Expedients de mediació o arbitratge de consum.
Registres públics
 • Tràmits d’inscripcions davant els registres de la propietat, mercantil, de bens mobles, civil, cooperatives i associacions.
 • Sol·licituds de certificats als registres: notes simples,  certificats de naixement, matrimoni, defunció, penals i últimes voluntats.
 • Expedients registrals: informació, al·legacions,  reclamacions  i recursos.
Expropiacions
 • Expedients d’expropiació: informació.
 • Valoracions.
 • Preu just.
 • Conformitats.
 • Reclamacions…

ASSEGURANCES

Mediació en contractes d’assegurances immobiliàries
 • Assegurances sobre pisos.
 • Locals.
 • Pàrquings.
 • Terrenys.
 • Edificis.
 • Trasters.
 • Activitats i obres.
Informació prèvia i contractació d’assegurances
 • Comparativa de pòlisses.
 • Recerca de la millor pòlissa amb les màximes cobertures i el preu més ajustat.
Contractació de pòlisses
 • Contractació de pòlisses d’assegurances.
Seguiment i gestió de l’assegurança
 • Comunicació de sinistres i el seu seguiment.
 • Informació, al·legacions i reclamacions sobre expedients  de l’asseguradora.
 • Tramitació de peritatges alternatius.
 • Comunicacions de baixes i no renovacions.
 • Reclamacions administratives i de consum contra actuacions de les asseguradores.

SEGURETAT SOCIAL

Pensions Seguretat Social
 • Jubilacions.
 • Invalideses.
 • Viduïtats.
 • Incapacitats temporals.
 • Recursos contra denegacions de prestacions.
Pensions no contributives i dependència
 • Jubilacions.
 • Incapacitats.
 • Prestacions de la llei de la dependència.
 • Recursos contra denegacions de prestacions.
Afiliacions a la Seguretat Social
 • Afiliacions i obtenció de número de la Seguretat Social.
 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social, Sistema Red,  altes i baixes d’empreses i modificació de dades.
 • Cotitzacions, convenis especials, informes de vida laborals i de bases de cotització, certificats de corrent de pagament…
 • Expedients de deutes de la Seguretat Social: pagaments, ajornaments i fraccionaments, embargament…
 • Recursos contra actuacions de la Seguretat Social.

AUTÒNOMS

Seguretat Social
 • Altes, baixes i modificacions de dades, cotitzacions, deutes, convenis…  
 • Informes laborals, de cotització i corrent de pagament.
 • Incapacitats laborals per malaltia comuna o accident de treball.
 • Tramitació d’invalideses, jubilacions i convenis especials.
Fiscalitat
 • Censos, certificats digitals i certificats fiscals d’inexistència de deutes.
 • Contractes de Societat Civil i Societats Laborals.
 • Declaracions de renda, mòduls, IVA, transmissions patrimonials i actes jurídics, impostos municipals i taxes.
 • Procediments d’inspecció i recaptació. Pagaments de deutes, ajornament i fraccionament.
Alta activitat
 • Llicències municipals d’obertura d’activitats i locals. Transmissions i modificacions de llicències.
 • Permisos d’obres, concessions administratives, ajudes i subvencions.
Comptabilitat
 • Llibres comptables.

DECLARACIONS FISCALS

IRPF
 • Declaracions  anuals i trimestrals de renda, petició i confirmació d’esborranys.
 • Certificacions fiscals i de corrent de pagament. Declaracions complementàries i rectificatives. Liquidacions provisionals.
 • Recursos contra liquidacions provisionals i definitives, actes d’inspecció…
 • Reclamacions económico-administratives.
IVA
 • Declaracions i resums anuals i trimestrals.
 • Operacions amb tercers.
 • Llibres de factures.
Transmissions patrimonials, donacions i successions
 • Autoliquidacions.
 • Expedients contradictoris, declaracions complementàries i rectificatives.
 • Recursos contra liquidacions provisionals i definitives, actes d’inspecció…
 • Reclamacions económico-administratives.
Impostos municipals i taxes
 • Impost sobre bens immobles.
 • Impost sobre vehicles.
 • Impost sobre plusvàlues.
 • Impost d’activitats econòmiques.
 • Taxes municipals: guals, terrasses, llicències, obres activitats i serveis.
 • Recursos contra multes i expedients administratius municipals.

EXPEDIENTS I TRÀMITS

Administracions estatal, autonòmica i municipal
 • Expedients administratius en general de qualsevol administració:  Obres, serveis, urbanisme, ús d’espais públics, activitats, infraccions administratives…
 • Reclamacions contra actuacions de l’Administració: tràmits d’al·legacions i informació.
Trànsit
 • Altes, baixes i canvis de titularitat de vehicles.
 • Convalidacions de permisos de conducció.
 • Modificació de dades personals de conductors.
 • Multes: informació, al·legacions i recursos.
 • Etiquetes i ITV.
Consum
 • Reclamacions davant de l’Administració en defensa del consumidor.
 • Expedients de mediació o arbitratge de consum.
Registres públics
 • Tràmits d’inscripcions davant els registres de la propietat, mercantil, de bens mobles, civil, cooperatives i associacions.
 • Sol·licituds de certificats als registres: notes simples,  certificats de naixement, matrimoni, defunció, penals i últimes voluntats.
 • Expedients registrals: informació, al·legacions,  reclamacions  i recursos.
Expropiacions
 • Expedients d’expropiació: informació.
 • Valoracions.
 • Preu just.
 • Conformitats.
 • Reclamacions…

ASSEGURANCES

Mediació en contractes d’assegurances immobiliàries
 • Assegurances sobre pisos.
 • Locals.
 • Pàrquings.
 • Terrenys.
 • Edificis.
 • Trasters.
 • Activitats i obres.
Informació prèvia i contractació d’assegurances
 • Comparativa de pòlisses.
 • Recerca de la millor pòlissa amb les màximes cobertures i preu més ajustat.
Contractació de pòlisses
 • Contractació de pòlisses d’assegurances.
Seguiment i gestió de l’assegurança
 • Comunicació de sinistres i el seu seguiment.
 • Informació, al·legacions i reclamacions sobre expedients  de l’asseguradora.
 • Tramitació de peritatges alternatius.
 • Comunicacions de baixes i no renovacions.
 • Reclamacions administratives i de consum contra actuacions de les asseguradores.