SERVEIS IMMOBILIARIS

El seu patrimoni immobiliari a les millors mans

SERVEIS IMMOBILIARIS

El seu patrimoni immobiliari a les millors mans

Especialistes en el món dels serveis immobiliaris, ens dediquem a gestionar el patrimoni dels nostres clients amb la màxima eficàcia i rendibilitat.

Els nostres advocats, administradors, tècnics i col·laboradors són especialistes en las diverses àrees que componen els serveis immobiliaris: administració, inversió, finançament, marketing i vendes,  valoracions i taxacions, gestió comercial, assessorament i defensa jurídica.

Ferrim Invers es farà càrrec de la cura del seu patrimoni immobiliari sempre fidel als valors de rigor, proximitat i exigència.

Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona

Informi's sense compromís

i demani el seu pressupost gratuït

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.

Ens encarreguem de tot

perquè vosté no es preocupi de res

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Administració de la propietat privada
 • Gestió de patrimonis i inversions immobiliàries.
 • Contractes sobre immobles.
 • Manteniment i reformes d’immobles.
 • Assessorament i defensa jurídica.
 • Transmissions de patrimoni immobiliari.
 • Fiscalitat.
 • Relacions amb l’Administració Pública i amb tercers.
Administració de comunitat de propietaris
Administració de lloguers
Gestió comercial de lloguers
 • Cerca de llogaters. Verificació d’antecedents, documentació i garanties.
Assessorament previ i redacció de contractes
 • Facilitem la màxima informació al client.
 • Redacció de contractes clars, comprensibles i amb regulació detallada de les obligacions de les arts signants.
 • Pròrrogues i renovacions de contractes.
 • Modificacicons de contractes.
Cobrament de rendes
 • Gestió de cobrament de rendes.
 • Claredat i diligència en la liquidació de rendes als propietaris.
 • Màxima celeritat en les reclamacions d’impagats i devolucions de rebuts.
 • Certificats d’ingressos i despeses dels lloguers.
 • Increments i actualitzacions de rendes.
 • Gestió de fiances i altres garanties econòmiques.
Manteniment i cura dels immobles
 • Vigilància permanent sobre el bon ús dels immobles.
 • Gestió i encàrrec de reparacionss amb conformitat del client.
 • Cerca dels millors professionalss reparadors amb els pressupostos més solvents i ajustats.
 • Informació i assessorament sobre manteniment i obres als immobles llogats.
 • Gestió dels subministraments bàsics dels immobles llogats.
 • Reclamacions sobre manteniment i danys als immobles llogats.
Relacions amb l'administració i tercers
 • Representació dels propietaris davant l’administració pública per temes fiscals, urbanístics…
 • Representació dels propietaris davant les Comunitats de Popietaris.
 • Representació dels propietaris davant particulars, professionals i empreses.
Fiscalitat
 • Informació i assessorament fiscal respecte els lloguers.
 • Confecció i liquidacions d’impostos sobre els immobles llogats: IRPF, IVA, IBI, transmissions patrimonials, successions i donacions, plusvàlua, obres, taxes…
 • Deutes, ajornament i fraccionaments d’impostos sobre immobles llogats.
 • Recursos contra actuacions de l’Administració Pública.
Assegurances de protecció de lloguers
 • informació i assessorament al propietari sobre l’asseguarança de protecció de lloguers  les seves cobertres.
 • Cerca de la millor pòlissa amb la major garantia i el millor preu.
 • Contractació.
 • Gestió del pagament de les primes.
 • Comunicació de sinistres i el seu seguiment.
 • Reclamacions contra l’asseguradora.
 • Gestitons de peritatges alternatius.
Assessorament i defensa jurídica del propietari
 • Assessorament al propietari sobre el contracte de lloguer: drets i obligacionss.
 • Reclamacions extrajudicials pel compliment del contracte de lloguer.
 • Defensa jurídica del propietari davant els tribunals.
 • Preu bonificat pels honoraris d’advocat en judici.

AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA

Trobem el millor comprador o llogater pel seu immoble

Compra i venda d'immobles
 • Gestió comercial: publicitat i recerca de comprador o venedor.
  • La millor publicitat pel seu immoble.
  • Recerca activa de potencials compradors.
  • Màxima disponibilitat per l’atenció i visites.
 • Recerca de finançament.
 • Assessorament previ a la contractació.
 • Redacció de contractes d’arres i de compravenda.
 • Preparació d’escriptures i altres gestions notarials.
 • Inscripcions en el registre de la propietat.
 • Fiscalitat.
 • Relacions amb l’Administració i amb tercers.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.
Lloguer d'immobles
 • Gestió comercial: recerca de llogaters.
 • Assessorament previ i redacció de contracte.
 • Preparació d’escriptures i altres gestions notarials.
 • Inscripcions en el registre de la propietat.
 • Relacions amb l’Administració i tercers.
 • Fiscalitat.
 • Assegurances de lloguers.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.
Permutes, cessions i altres contractes
 • Gestió comercial.
 • Assessorament previ i redacció de contracte.
 • Preparació d’escriptures i altres gestions notarials necessàries.
 • Inscripcions en el registre de la propietat.
 • Relacions amb l’Administració i tercers.
 • Fiscalitat.
 • Assegurances.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.

OBRES, REFORMES I CERTIFICATS

Certificacions i peritatges
 • Certificats d’obra i de manteniment d’immobles.
 • Certificats de manteniment d’instal·lacions.
 • Peritatges extrajudicials i contradictoris en assegurances.
 • Peritatges sobre execucions d’obres i serveis.
 • Peritatges i informes tècnics per modificacions cadastrals.
 • Fiscalitat.
Cèdules d’habitabilitat, assessorament i informes tècnics
 • Cèdules d’habitabilitat.
 • Tramitació de llicències de primera i segona ocupació.
 • Informes tècnics dels edificis.
 • Certificats d’aptituds d’edificis.
 • Certificats d’eficiència energètica.
 • Fiscalitat.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.
Obra nova, rehabilitacions i reformes d'immobles
Revisions i manteniment d'immobles
 • Servei de manteniment puntual i permanent de pisos, locals, edificis, pàrquings, trasters…
 • Cerca de pressupostos alternatius i segones opinions.
 • Revisió de treballs finalitzats i gestió d’incidències futures.
Projectes i execució de reformes
 • Preparació de projectes i pressupostos.
 • Assessorament tècnic sobre disseny i execució de projectes i obres.
 • Direcció tècnica d’obres i instal·lacions.
Obra nova i rehabilitacions integrals
 • Disseny, preparació i redacció de projectes sobre obra nova o rehabilitacions integrals d’immobles.
 • Direcció tècnica en execució de projectes sobre obra nova o rehabilització integral d’immobles.
Interiorisme
 • Estudi previ i presentació d’idees al client.
 • Disseny, preparació i redacció de projectes d’interiorisme en pisos i locals.
 • Pressupostos i valoracions.
Llicències d'obres
 • Preparació de documentació.
 • Tramitació de llicències d’obres.
 • Revisió i seguiment d’expedients de llicències d’obres.
Noves instal·lacions i serveis
 • Tramitació i gestió de noves instal·lacions i serveis.
Fiscalitat
 • Gestió de la fiscalitat.

VALORACIONS, PERITATGES I TAXACIONS

Valoracions comercials i de mercat d’immobles
 • Valoracions d’immobles per la compravenda.
 • Valoracions d’immobles pel lloguer.
 • Valoracions d’immobles per donacions, permutes, usdefruits, superfícies i altres contractes immobiliaris.
Valoracions de patrimoni immobiliari
 • Valoracions d’immobles per divisions i adjudicacions en divorcis.
 • Valoracions d’immobles per formalitzacions de testament, codicils, memòries testamentàries i donacions mortis causa.
 • Valoracions d’immobles per adjudicacions i repartiments de patrimoni hereditari.
 • Valoracions d’immobles per confecció de liquidacions fiscals: impost de transmissions patrimonials, impost de successions i donacions, IRPF, plusvàlues…
 • Valoracions d’immobles en tràmits de reclamacions de consumidors i usuaris.
 • Valoracions d’immobles del patrimoni empresarial.
Peritatges extrajudicials i judicials
 • Peritatges sobre immobles en reclamacions extrajudicials sobre danys i perjudicis.
 • Peritatges sobre immobles en reclamacions extrajudicials, sobre la propietat, divisions de patrimoni, deutes exigibles…
 • Peritatges sobre immobles en plets sobre danys i perjudicis, reclamacions de propietat i altres drets sobre immobles, divisions i deutes exigibles.
 • Participació del pèrit en el plet ratificant peritatges.
Peritatges contradictoris en assegurances d’immobles
 • Peritatges sobre bens immobles assegurats.
 • Peritatges respecte danys soferts en bens immobles assegurats.
 • Peritatges contradictoris respecte valoracions realitzades per les asseguradores.
 • Peritatges per aportar a reclamacions contra asseguradores.
 • Peritatges per valoracions i fixacions de valors assegurats.

ASSEGURANCES IMMOBILIÀRIES

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Administració de la propietat privada
 • Gestió de patrimonis i inversions immobiliàries.
 • Contractes sobre immobles.
 • Manteniment i reformes d’immobles.
 • Assessorament i defensa jurídica.
 • Transmissions de patrimoni immobiliari.
 • Fiscalitat.
 • Relacions amb l’Administració Pública i amb tercers.
Administració de comunitat de propietaris
Administració de lloguers
Gestió comercial de lloguers
 • Cerca de llogaters. Verificació d’antecedents, documentació i garanties.
Assessorament previ i redacció de contractes
 • Facilitem la màxima informació al client.
 • Redacció de contractes clars, comprensibles i amb regulació detallada de les obligacions de les arts signants.
 • Pròrrogues i renovacions de contractes.
 • Modificacicons de contractes.
Cobrament de rendes
 • Gestió de cobrament de rendes.
 • Claredat i diligència en la liquidació de rendes als propietaris.
 • Màxima celeritat en les reclamacions d’impagats i devolucions de rebuts.
 • Certificats d’ingressos i despeses dels lloguers.
 • Increments i actualitzacions de rendes.
 • Gestió de fiances i altres garanties econòmiques.
Manteniment i cura dels immobles
 • Vigilància permanent sobre el bon ús dels immobles.
 • Gestió i encàrrec de reparacionss amb conformitat del client.
 • Cerca dels millors professionalss reparadors amb els pressupostos més solvents i ajustats.
 • Informació i assessorament sobre manteniment i obres als immobles llogats.
 • Gestió dels subministraments bàsics dels immobles llogats.
 • Reclamacions sobre manteniment i danys als immobles llogats.
Relacions amb l'administració i tercers
 • Representació dels propietaris davant l’administració pública per temes fiscals, urbanístics…
 • Representació dels propietaris davant les Comunitats de Popietaris.
 • Representació dels propietaris davant particulars, professionals i empreses.
Fiscalitat
 • Informació i assessorament fiscal respecte els lloguers.
 • Confecció i liquidacions d’impostos sobre els immobles llogats: IRPF, IVA, IBI, transmissions patrimonials, successions i donacions, plusvàlua, obres, taxes…
 • Deutes, ajornament i fraccionaments d’impostos sobre immobles llogats.
 • Recursos contra actuacions de l’Administració Pública.
Assegurances de protecció de lloguers
 • informació i assessorament al propietari sobre l’asseguarança de protecció de lloguers  les seves cobertres.
 • Cerca de la millor pòlissa amb la major garantia i el millor preu.
 • Contractació.
 • Gestió del pagament de les primes.
 • Comunicació de sinistres i el seu seguiment.
 • Reclamacions contra l’asseguradora.
 • Gestitons de peritatges alternatius.
Assessorament i defensa jurídica del propietari
 • Assessorament al propietari sobre el contracte de lloguer: drets i obligacionss.
 • Reclamacions extrajudicials pel compliment del contracte de lloguer.
 • Defensa jurídica del propietari davant els tribunals.
 • Preu bonificat pels honoraris d’advocat en judici.

AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA

Trobem el millor comprador o llogater pel seu immoble

Compra i venda d'immobles
 • Gestió comercial: Publicitat i recerca de comprador o venedor.
  • La millor publicitat pel seu immoble.
  • Recerca activa de potencials compradors.
  • Màxima disponibilitat per l’atenció i visites.
 • Recerca de finançament.
 • Assessorament previ a la contractació.
 • Redacció de contractes d’arres i de compravenda.
 • Preparació escriptura i altres gestions notarials.
 • Inscripcions en el registre de la propietat.
 • Fiscalitat.
 • Relacions amb l’administració i amb tercers.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.
Lloguer d'immobles
 • Gestió comercial: recerca de llogaters.
 • Assessorament previ i redacció de contracte.
 • Preparació escriptura i altres gestions notarials.
 • Inscripcions en el registre de la propietat.
 • Relacions amb l’administració i tercers.
 • Fiscalitat.
 • Assegurances de lloguers.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.
Permutes, cessions i altres contractes
 • Gestió comercial.
 • Assessorament previ i redacció de contracte.
 • Preparació escriptura i altres gestions notarials necessàries.
 • Inscripcions en el registre de la propietat.
 • Relacions amb l’administració i tercers.
 • Fiscalitat.
 • Assegurances.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.

OBRES, REFORMES I CERTIFICATS

Certificacions i peritatges
 • Certificats d’obra i de manteniment d’immobles.
 • Certificats de manteniment d’instal·lacions.
 • Peritatges extrajudicials i contradictoris en assegurances.
 • Peritatges sobre execucions d’obres i serveis.
 • Peritatges i informes tècnics per modificacions cadastrals.
 • Fiscalitat.
Cèdules d’habitabilitat, assessorament i informes tècnics
 • Cèdules d’habitabilitat.
 • Tramitació de llicències de primera i segona ocupació.
 • Informes tècnics dels edificis.
 • Certificats d’aptituds d’edificis.
 • Certificats d’eficiència energètica.
 • Fiscalitat.
 • Assessorament i defensa jurídica del client.
Obra nova, rehabilitacions i reformes d'immobles
Revisions i manteniment d'immobles
 • Servei de manteniment puntual i permanent de pisos, locals, edificis, pàrquings, trasters…
 • Cerca de pressupostos alternatius i segones opinions.
 • Revisió de treballs finalitzats i gestió d’incidències futures.
Projectes i execució de reformes
 • Preparació de projectes i pressupostos.
 • Assessorament tècnic sobre disseny i execució de projectes i obres.
 • Direcció tècnica d’obres i instal·lacions.
Obra nova i rehabilitacions integrals
 • Disseny, preparació i redacció de projectes sobre obra nova o rehabilitacions integrals d’immobles.
 • Direcció tècnica en execució de projectes sobre obra nova o rehabilització integral d’immobles.
Interiorisme
 • Estudi previ i presentació d’idees al client.
 • Disseny, preparació i redacció de projectes d’interiorisme en pisos i locals.
 • Pressupostos i valoracions.
Llicències d'obres
 • Preparació de documentació.
 • Tramitació de llicències d’obres.
 • Revisió i seguiment d’expedients de llicències d’obres.
Noves instal·lacions i serveis
 • Tramitació i gestió de noves instal·lacions i serveis.
Fiscalitat
 • Gestió de la fiscalitat.

VALORACIONS, PERITATGES I TAXACIONS

Valoracions comercials i de mercat d’immobles
 • Valoracions d’immobles per la compravenda.
 • Valoracions d’immobles pel lloguer.
 • Valoracions d’immobles per donacions, permutes, usdefruits, superfícies i altres contractes immobiliaris.
Valoracions de patrimoni immobiliari
 • Valoracions d’immobles per divisions i adjudicacions en divorcis.
 • Valoracions d’immobles per formalitzacions de testament, codicils, memòries testamentàries i donacions mortis causa.
 • Valoracions d’immobles per adjudicacions i repartiments de patrimoni hereditari.
 • Valoracions d’immobles per confecció de liquidacions fiscals: Impost de transmissions patrimonials, impost de successions i donacions, IRPF, plusvàlues…
 • Valoracions d’immobles en tràmits de reclamacions de consumidors i usuaris.
 • Valoracions d’immobles del patrimoni empresarial.
Peritatges extrajudicials i judicials
 • Peritatges sobre immobles en reclamacions extrajudicials sobre danys i perjudicis.
 • Peritatges sobre immobles en reclamacions extrajudicials sobre propietat, divisions de patrimoni, deutes exigibles…
 • Peritatges sobre immobles en plets sobre danys i perjudicis, reclamacions de propietat i altres drets sobre immobles, divisions i deutes exigibles.
 • Participació del pèrit en el plet ratificant peritatges.
Peritatges contradictoris en assegurances d’immobles
 • Peritatges sobre bens immobles assegurats.
 • Peritatges respecte danys soferts en bens immobles assegurats.
 • Peritatges contradictoris respecte valoracions realitzades per asseguradores.
 • Peritatges per aportar a reclamacions contra asseguradores.
 • Peritatges per valoracions i fixacions de valors assegurats.

ASSEGURANCES IMMOBILIÀRIES