SERVEIS JURÍDICS

Experts en la defensa dels seus drets

SERVEIS JURÍDICS

Experts en la defensa dels seus drets

Està buscant una excel·lent assessoria i defensa jurídiques?

Més de 20 anys d’experiència ens avalen.

Els professionals que formem part del despatx, advocats i col·laboradors, som especialistes en les diverses àrees que componen el dret civil, patrimonial i familiar

A Ferrim Invers ens farem càrrec de trobar la solució adequada pel seu cas, aplicant  les nostres màximes del treball ben fet, la professionalitat, la confiança i la discreció.

Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona

Informi's sense compromís

i demani el seu pressupost gratuït

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.

Posem la justícia al seu servei

DRET PATRIMONIAL

Contractes privats
 • Assessorament previ, informació i formalització del contracte, gestió posterior i reclamació del seu compliment o accions derivades del seu incompliment.
 • Gestió notarial, si escau, del  contracte privat signat, inscripció en registre públic (Propietat, Mercantil, bens mobles, etc.. ) i  liquidació d’impostos.
Diferents tipus de contractes
 • Compravenda.
 • Donació.
 • Usdefruit.
 • Comunitats de bens i Propietat Horitzontal.
 • Ús, superfície o habitació.
 • Servituds, retractes, drets de garantia, entre d’altres.
Arrendaments
 • Assessorament integral sobre l’arrendament d’un immoble: habitatges, locals, indústria, garatges, trasters, terrenys…
 • Gestió posterior del contracte d’arrendament: informació i resolució d’incidències en l’aplicació del contracte, reclamacions sobre el seu compliment, renovacions o pròrrogues i extincions del contracte.
 • Defensa del client davant els tribunals: reclamacions de rendes i les seves actualitzacions, controversies sobre qüestions de manteniment, desnonaments, etc.
Comunitats de Bens o copropietats i Societats Civils
 • Assessorament integral: preparació i redacció dels contractes.  
 • Informació i resolució d’incidències en l’aplicació del contracte, reclamacions sobre el seu compliment, renovacions o pròrrogues i extincions del contracte.
 • Gestions notarials, registrals  i impostos.
Comunitats de Propietaris
 • Assessorament sobre la propietat horitzontal.
 • Preparació i redacció del Títol de Propietat Horitzontal, els estatuts o els reglaments de règim intern o bon veïnatge.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials contra propietaris i veïns per qüestions relatives a la convivència o al manteniment dels immobles.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials contra propietaris per deutes amb la Comunitat.
 • Assessorament i defensa jurídica de la Comunitat davant de tercers.

DRET MATRIMONIAL, FAMÍLIA I PARELLES DE FET

Divorcis consensuats i divorcis contenciosos
 • Assessorament previ, preparació i formalització dels convenis reguladors.
 • Formalització de demandes de divorci: consensuats i contenciosos.
 • Reclamacions sobre pensions en favor de cònjuges i fills.
 • Reclamacions sobre guarda i custòdia i règims de visites.
Nul·litats matrimonials
 • Procediments per aconseguir la nul·litat d’un matrimoni civil.
Parelles de fet o convivències estables de parella
 • Assessorament i convenis sobre relacions personals i patrimonials.
 • Defensa jurídica sobre drets i deures dels convivents.
 • Reclamacions de pensions o indemnitzacions.

  • Guarda i custòdia dels fills.
  • Convenis per extinció de relació de parella estable.
  • Procediments judicials de reclamació de drets i obligacions.
Filiacions
 • Determinacions i impugnacions judicials de les filiacions.

DRET HEREDITARI

Testaments
 • Assessorament previ i formalització del testament.
 • Institucions d’hereus, llegats, pre-llegats, legítimes, donacions per causa de mort i fideïcomisos.
 • Recerca i obtenció dels documents i certificats necessaris.
 • Gestió notarial i signatura del testament.
Declaracions notarials d’hereus testats o intestats: adquisicions d’herències
 • Assessorament previ.
 • Recerca i obtenció de documents i certificats oficials.
 • Tràmits notarials de signatura per adquisició d’herències.
 • Tràmits bancaris i assegurances.
 • Pensions Seguretat Social.
 • Liquidació de tributs i tràmits registrals.
Reclamacions sobre herències
 • Reclamacions extrajudicials i judicials d’herències, hereus, llegats, legítimes, fideïcomisos…
 • Impugnació de desheretaments.
 • Impugnacions sobre testaments.
Liquidacions de tributs i taxes
 • Impost de successions i donacions.
 • Tramitacions i pagament de taxes administratives.

DRET DE CONSUM

Consumidor
 • Assessorament i defensa dels drets del consumidor.
Oficines o Tribunals arbitrals de Consum
 • Tramitació de reclamacions.
Mediacions
 • Resolucions amistoses de conflictes.
Reclamacions judicials en defensa del consumidor
 • Reclamacions judicials.

DRET D'ESTRANGERIA

Permisos d’estància i de residència
 • Inicials, renovacions, permanents, extracomunitaris, targetes comunitàries, modificacions de residència…
Estudiants
 • Permisos inicials, renovacions, convalidacions de títols…
Reagrupaments familiars
 • Inicials, renovacions, autoritzacions individuals…
Arrelaments
 • Socials i laborals.
Permisos de treball
 • Inicials per compte aliena o compte pròpia, renovacions…
Altres tràmits
 • Legalitzacions, expedients sancionadors, taxes, visats…

DRET ADMINISTRATIU

Procediments administratius
 • Autoritzacions administratives.
 • Llicències urbanístiques d’obres i assabentats.
 • Llicències d’activitats.
Reclamacions administratives i judicials contra l’Administració
 • Danys i perjudicis pel funcionament dels serveis públics.
 • Reclamacions prèvies.
 • Recursos administratius contra resolucions de l’Administració Pública.
 • Reclamacions judicials contra l’Administració Pública.
Expropiacions
 • Expedients d’expropiació.
 • Valoracions i conformitats.
 • Reclamacions i recursos contra  decisions d’expropiació.

DRET PATRIMONIAL

Contractes privats
 • Assessorament previ, informació i formalització del contracte, gestió posterior i reclamació del seu compliment o accions derivades del seu incompliment.
 • Gestió notarial, si escau, del  contracte privat signat, inscripció en registre públic ( Propietat, Mercantil, bens mobles, etc.. ) i  liquidació d’impostos.
Diferents tipus de contractes
 • Compravenda.
 • Donació.
 • Usdefruit.
 • Comunitats de bens i Propietat Horitzontal.
 • Ús, superfície o habitació.
 • Servituds, retractes, drets de garantia, entre d’altres.
Arrendaments
 • Assessorament integral sobre l’arrendament d’un immoble: Habitatges, locals, indústria, garatges, trasters, terrenys…
 • Gestió posterior del contracte d’arrendament: informació i resolució d’incidències en l’aplicació del contracte, reclamacions sobre el seu compliment, renovacions o pròrrogues i extincions del contracte.
 • Defensa del client davant els tribunals: reclamacions de rendes i les seves actualitzacions, controversies sobre qüestions de manteniment, desnonaments, etc.
Comunitats de bens o copropietats i societats civils
 • Assessorament integral: preparació i redacció dels contractes.  
 • Informació i resolució d’incidències en l’aplicació del contracte, reclamacions sobre el seu compliment, renovacions o pròrrogues i extincions del contracte.
 • Gestions notarials, registrals  i impostos.
Comunitats de Propietaris
 • Assessorament sobre la propietat horitzontal.
 • Preparació i redacció del Títol de Propietat Horitzontal, els Estatuts o els reglaments de règim intern o bon veïnatge.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials contra propietaris i veïns per qüestions relatives a la convivència o al manteniment dels immobles.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials contra propietaris per deutes amb la Comunitat.
 • Assessorament i defensa jurídica de la Comunitat davant de tercers.

DRET MATRIMONIAL, FAMÍLIA I PARELLES DE FET

Divorcis consensuats i divorcis contenciosos
 • Assessorament previ, preparació i formalització dels convenis reguladors.
 • Formalització de demandes de divorci: consensuats i contenciosos.
 • Reclamacions sobre pensions en favor de cònjuges i fills.
 • Reclamacions sobre guarda i custòdia i règims de visites.
Nul·litats matrimonials
 • Procediments per aconseguir la nul·litat d’un matrimoni civil.
Parelles de fet o convivències estables de parella
 • Assessorament i convenis sobre relacions personals i patrimonials.
 • Defensa jurídica sobre drets i deures dels convivents.
 • Reclamacions de pensions o indemnitzacions.

  • Guarda i custòdia dels fills.
  • Convenis per extinció de relació de parella estable.
  • Procediments judicials de reclamació de drets i obligacions.
Filiacions
 • Determinacions i impugnacions judicials de les filiacions.

DRET HEREDITARI

Testaments
 • Assessorament previ i formalització del testament.
 • Institucions d’hereus, llegats, pre-llegats, legítimes, donacions per causa de mort, fideïcomisos.
 • Recerca i obtenció dels documents i certificats necessaris.
 • Gestió notarial i signatura del testament.
Declaracions notarials d’hereus testats o intestats: Adquisicions d’herències
 • Assessorament previ.
 • Recerca i obtenció de documents i certificats oficials.
 • Tràmits notarials de signatura per adquisició d’herències.
 • Tràmits bancaris i assegurances.
 • Pensions seguretat social.
 • Liquidació de tributs i tràmits registrals.
Reclamacions sobre herències
 • Reclamacions extrajudicials i judicials d’herències, hereus, llegats, legítimes, fideïcomisos…
 • Impugnació de desheretaments.
 • Impugnacions sobre testaments.
Liquidacions de tributs i taxes
 • Impost de successions i donacions.
 • Tramitacions i pagament de taxes administratives.

DRET DE CONSUM

Consumidor
 • Assessorament i defensa dels drets del consumidor.
Oficines o Tribunals arbitrals de Consum
 • Tramitació de reclamacions.
Mediacions
 • Resolucions amistoses de conflictes.
Reclamacions judicials en defensa del consumidor
 • Reclamacions judicials.

DRET D'ESTRANGERIA

Permisos d’estància i de residència
 • Inicials, renovacions, permanents, extracomunitaris, targetes comunitàries, modificacions de residència…
Estudiants
 • Permisos inicials, renovacions, convalidacions de títols…
Reagrupaments familiars
 • Inicials, renovacions, autoritzacions individuals…
Arrelaments
 • Socials i laborals.
Permisos de treball
 • Inicials per compte aliena o compte pròpia, renovacions…
Altres tràmits
 • Legalitzacions, expedients sancionadors, taxes, visats…

DRET ADMINISTRATIU

Procediments administratius
 • Autoritzacions administratives.
 • Llicències urbanístiques d’obres i assabentats.
 • Llicències d’activitats.
Reclamacions administratives i judicials contra l’Administració
 • Danys i perjudicis pel funcionament dels serveis públics.
 • Reclamacions prèvies.
 • Recursos administratius contra resolucions de l’Administració Pública.
 • Reclamacions judicials contra l’Administració Pública.
Expropiacions
 • Expedients expropiació.
 • Valoracions i conformitats.
 • Reclamacions i recursos contra  decisions d’expropiació.