El 29 d’abril el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.  

Entre d’altres mesures, l’esmentada Llei aprova una reforma de l’impost sobre successions i, com ja s’esperava, les modificacions introduïdes a l’efecte comporten un increment en la tributació de les herències a Catalunya.

Les esmentades modificacions van entrar en vigor l’1 de maig d’aquest 2020 i, per tant, cal tenir en compte que afecten totes aquelles herències en què la defunció del causant s’hagi produït a partir d’aquesta data.

Els principals canvis que aporta aquesta Llei son:

  • Cal esmentar, en primer lloc, la recuperació dels coeficients multiplicadors pels familiars més propers, de manera que pel que fa als grups de parentiu I i II (descendents de menys de 21 anys; cònjuge o parella estable, ascendents i descendents majors de 21 anys) s’introdueixen coeficients multiplicadors en funció del seu patrimoni preexistent, és a dir, que quan el subjecte passiu de l’impost tingui un patrimoni superior a 500.000 euros, la quota que caldrà pagar s’incrementarà aplicant de manera gradual uns determinats coeficients correctors. Als altres grups de parentiu (germans, oncles, nebots, sogres, gendres, joves, cosins) els coeficients correctors que s’apliquen són els mateixos, sense que hi hagi cap canvi en aquest sentit.
  • La segona modificació introduïda comporta una reducció de la bonificació de la quota tributària que tenien fins ara els descendents de 21 anys o més i els ascendents, i així aquest percentatge de bonificació que podia ser amb anterioritat del 99 % de la quota, partirà ara del 60 %. Així mateix, per bases imposables superiors a 3.000.000 € desapareix aquesta bonificació, quan fins ara es podia aplicar una bonificació d’un 20 %.
  • En tercer lloc, es suprimeixen les bonificacions reduïdes sobre la quota que fins ara s’aplicava al subjecte passiu quan optava per qualsevol altra reducció o bonificació sobre la base imposable (llevat de la reducció per habitatge habitual), entre les quals es troben les de modernització d’explotacions agràries, béns afectes a l’activitat econòmica, finques rústiques de dedicació forestal, béns d’explotació agrària, etc. Amb anterioritat a la reforma, quan s’optava per algunes d’aquestes reduccions, la bonificació de la quota es veia reduïda en un 50%. Amb la reforma actual, la bonificació de la quota desapareix. Així doncs, amb l’entrada en vigor de la reforma, s’haurà d’optar per l’aplicació d’un o altre benefici, i deixaran de ser aplicables simultàniament.

Li ha agradat? Pot compartir a:

Si té qualsevol dubte i vol rebre més informació sobre aquest tema, posis en contacte amb nosaltres sense cap compromís.

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.