Un cop publicada la sentència del Tribunal Constitucional y aprovat el RD-Llei del Govern Espanyol, mitjançant el qual modifica la llei que regula la plusvàlua municipal, la situació d’aquest impost queda de la següent manera:

1er. En relació a la declaració d’inconstitucionalitat, aquesta només fa referència a la fórmula o mètode de càlcul de la Base imposable de l’impost. 

Això significa que s’anul·la el sistema legal per calcular la base imposable que existia fins el dia 26 d’octubre. Es a dir, que en cap cas s’ha declarat la inconstitucionalitat de l’impost de plusvàlua i, per tant, aquest continua existint en el sistema tributari espanyol. 

Ara bé, l’efecte de la declaració d’inconstitucionalitat és que, des del 26 d’octubre fins el dia 10 de novembre del present any, no es possible determinar la base imposable i, en conseqüència, ni liquidar, ni comprovar, ni recaptar.

 

2on. La sentencia del Tribunal Constitucional també adverteix que no es podran revisar les liquidacions de plusvàlua que, a data del 26 d’octubre de 2021, hagin estat aprovades en ferm per sentència judicial o resolució administrativa

Així mateix, tampoc es podran revisar liquidacions de plusvàlues que no hagin estat impugnades a data 26 d’octubre de 2021, ni tampoc es podran revisar les autoliquidacions, la rectificació de les quals no hagi estat sol·licitada en aquella data.

 

3er. El govern espanyol ha aprovar el RD-Llei 26/2021 mitjançant el qual es determina un nou sistema de càlcul de l’impost

La base imposable serà l’increment del valor dels terrenys que es posi de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període de fins a 20 anys. 

L’increment es calcularà sobre la base del valor del terreny en el moment de la transmissió a l’efecte del IBI multiplicat per un coeficient sobre la base del nombre del anys en què s’hagi generat. 

Els ajuntaments fixaran els coeficients, que no podran superar els màxims que estableix al llei.

 

A instància del contribuent la llei permet que, si es constata que l’import de l’increment del valor del terreny és inferior a l’import de la base imposable determinada amb el sistema de coeficients anterior, la base imposable de l’impost serà aquest mateix increment de valor.

 

Finalment, dir que la nova norma aprovada aclareix que no es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys quan no es constati que no existeix increment de valor per diferència entre els valor d’adquisició i el de transmissió. 

La prova de la inexistència d’increment de valor anirà a càrrec del contribuent que haurà de justificar-ho mitjançant els títols d’adquisició i transmissió.

Li ha agradat? Pot compartir a:

Si té qualsevol dubte i vol rebre més informació sobre aquest tema, posis en contacte amb nosaltres sense cap compromís.

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.